De verjaring bij aanranding van de eerbaarheid

Crimilex : advies op maat

|

De termijnen


De verjaringstermijnen voor de aanranding van de eerbaarheid en verkrachting verschillen naargelang de aard en de omstandigheden van de inbreuken en worden opgedeeld in 3 categorieën.

5 jaar

De aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreiging van een meerderjarige verjaart na 5 jaar en begint te lopen op de dag waarop het misdrijf is gepleegd.

Wanneer het om de aanranding van de eerbaarheid gaat maar met verzwarende omstandigheden of van verkrachting op meerderjarige slachtoffers is de termijn eveneens 5 jaar wanneer de feiten gecorrectionaliseerd zijn.

10 jaar

Verkrachting van een meerderjarige wordt aanzien als een misdaad en verjaart derhalve na 10 jaar.

Ook de aanranding van de eerbaarheid of verkrachting van een meerderjarige maar met verzwarende omstandigheden zoals voorzien in artikel 376 en 377 Sw. verjaren na 10 jaar.

15 jaar

Wanneer de feiten de dood van het slachtoffer tot gevolg hebben, is de verjaringstermijn 15 jaar.

Ook de aanranding van de eerbaarheid en de verkrachting op minderjarigen verjaart pas na 15 jaar. Dit geldt voor zowel gecorrectionaliseerde als niet gecorrectionaliseerde zaken en met of zonder verzwarende omstandigheden.

De aanvang van de verjaringstermijn

De verjaringstermijn begint normaal te lopen op het moment van de feiten. Wanneer een dader meerdere feiten pleegt waartussen geen lange periode zit waardoor de verjaring is voltrokken, begint de termijn pas te lopen bij het voltrekken van het laatste feit.

Deze regel geldt evenwel enkel wanneer het gaat om feiten ten aanzien van meerderjarige slachtoffers.

Speciale regels bij feiten ten aanzien van minderjarigen

Indien het slachtoffer op het moment van de feiten nog minderjarig is, begint de verjaringstermijn pas te lopen vanaf de dag waarop het slachtoffer 18 jaar wordt.

Stuiting en schorsing

De gewone regelgeving ivm de stuiting en de schorsing van de verjaringstermijnen zijn ook hier van toepassing.

Het zijn proceduremaatregelen zodat zij onmiddellijk in werking treden en van toepassing zijn op de hangende zaken, behoudens wanneer op het ogenblik van de inwerkingtreding van de nieuwe wet de verjaring reeds zou bereikt zijn.

Nog vragen ?


Image
Crimilex strafrechtadvocaten bvba

Broedersstraat 4
2300 Turnhout
BE05 63397 6211

© 2018 Crimilex Strafrechtadvocaten