Moet ik als verdachte persoonlijk aanwezig zijn op de zitting van de rechtbank ?

Crimilex : advies op maat

|

Dikwijls krijgen wij de vraag van cliënten of ze persoonlijk aanwezig dienen te zijn op de zitting waarop hun strafzaak wordt behandeld. De wet is zeer duidelijk : men is niet verplicht persoonlijk aanwezig te zijn. Maar enige voorzichtigheid is toch geboden.

Basisprincipe

Het basisprincipe is dat men niet persoonlijk aanwezig dient te zijn op de zitting(en) van de rechtbank wanneer de zaak wordt behandeld. Men kan zich laten vertegenwoordigen door een advocaat. Het spreekt voor zich dat men best een advocaat raadpleegt indien men niet zelf naar de zitting wil gaan. Indien men immers niet zelf gaat en zich ook niet laat vertegenwoordigen door een raadsman/vrouw zal men bij verstek worden veroordeeld, met alle mogelijke gevolgen vandien.

Uitzondering

Hoewel men dus niet zelf dient aanwezig te zijn en het volstaat dat een advocaat ter zitting aanwezig is, kan in sommige gevallen de rechtbank evenwel de persoonlijke verschijning bevelen. Wanneer dat gebeurt dient men uiteraard wel zelf te verschijnen. Normaal zal de rechtbank de wens om de verdachte persoonlijk te laten verschijnen op de inleidende zitting meedelen aan diens advocaat die dan op zijn beurt zijn/haar cliënt zal verwittigen dat hij op de volgende zitting wel degelijk aanwezig dient te zijn.

Is het verstandig om niet persoonlijk aanwezig te zijn ?

Ondanks het feit dat het niet verplicht is om persoonlijk naar de zitting te komen, raden wij de verdachte toch steeds aan om wel de moeite te nemen om persoonlijk te verschijnen. Het is een elementaire vorm van beleefdheid naar de rechtbank toe en het getuigt van betrokkenheid bij de zaak. Afwezig blijven kan de indruk doen ontstaan bij de rechtbank dat het de beklaagde allemaal niet veel kan schelen.

Bovendien kan het negatieve gevolgen hebben. Het Hof van Cassatie heeft in een arrest van 29 mei 2019 (P.19.0240.N/1) immers beslist dat een rechtbank rechtsgeldig kan oordelen dat de beklaagde niet in persoon ter rechtszitting is verschenen, zodat zij zich geen volkomen juist beeld heeft kunnen vormen van zijn exacte attitude en enkel onrechtstreekse inlichtingen heeft verkregen van zijn huidige levenssituatie en dit bij monde van zijn raadsman. Het Hof oordeelde dat dit geen schending inhoudt van art. 6 EVRM of van de rechten van verdediging.

Het besluit kan dus zijn dat het altijd beter is toch tijd en moeite te nemen naar een zitting te komen. Het geeft de rechtbank alleszins de kans zich een goed beeld te vormen van de verdachte. Bovendien kan de rechtbank op die manier rechtstreeks bijkomende vragen stellen aan de beklaagde zelf indien ze die zou hebben.

Nog vragen ?


Image
Crimilex strafrechtadvocaten bvba

Broedersstraat 4
2300 Turnhout
BE05 63397 6211

© 2018 Crimilex Strafrechtadvocaten