Bel ons permanentienummer

Bel ons GRATIS permanentienummer

0800 63 057

Goed om weten

Veel voorkomende vragen over het leven in de gevangenis

Searchable FAQ

The best FAQ stack on the market

Er werden geen resultaten gevonden

 • Psychische begeleiding in de gevangenis

  Een team van psychologen en maatschappelijk assistenten staat klaar om de gedetineerde psychosociaal te begeleiden.

  Dit team bereidt de gedetineerde voor op zijn psychosociale re-integratie en evalueert hun reclasseringsvoorstellen. Het verzorgt het psychosociaal onthaal van elke gedetineerde die de gevangenis binnenkomt.

  Geïnterneerden, dat zijn personen die een misdrijf hebben gepleegd en door de rechter ontoerekeningsvatbaar zijn verklaard, krijgen in de gevangenis aangepaste begeleiding.

  In sommige gevangenissen verblijven zij op een aparte afdeling en leven zij dus gescheiden van de andere gedetineerden. In Paifve is er bovendien een inrichting tot bescherming van de maatschappij waar alleen maar geïnterneerden verblijven. Een zorgequipe in de gevangenis zorgt voor therapeutische opvang en begeleidt hen. Het team bestaat uit een psychiater, psycholoog, maatschappelijk assistent, ergotherapeut, psychiatrisch verpleger, bewegingstherapeut en opvoeder.

  Op basis van een individueel behandelingsplan willen zij via gesprekken en activiteiten de psychische, sociale en fysieke activiteiten van de geïnterneerden verbeteren en zo hun plaatsing in een psychiatrische instelling of hun re-integratie in de maatschappij vergemakkelijken.

 • Geld in de gevangenis

  Een gedetineerde mag geen cash geld bij zich hebben in de gevangenis. Hij betaalt met het geld dat hij op zijn individuele rekening heeft staan. Hij kan het saldo van zijn rekening telefonisch raadplegen.

  Individuele rekening

  Een gedetineerde mag geen cash geld bij zich hebben in de gevangenis. Hij betaalt met het geld dat hij op zijn individuele rekening heeft staan. Hij kan het saldo van zijn rekening telefonisch raadplegen.

  Geld overmaken en ontvangen

  Een gedetineerde kan geld ontvangen en overmaken aan eender welke persoon buiten de gevangenis. Financiële transacties tussen gedetineerden zijn echter wegens veiligheidsredenen verboden, tenzij de directeur dit uitzonderlijk toelaat. De gedetineerde kan geld ontvangen via overschrijving, cheque of mandaat.

  Betalen van schade

  Als een gedetineerde schade toebrengt aan voorwerpen die eigendom zijn van de overheid, kan dit van zijn vergoeding voor arbeid worden afgehouden.

 • Aankomst in de gevangenis

  Wanneer je in de gevangenis aankomt, gebeurt er van alles. Een overzicht…

  Inschrijving

  De gedetineerde wordt bij zijn aankomst ingeschreven in de gevangenis en moet alle voorwerpen afgeven die hij bij zich draagt en die niet toegelaten zijn in de gevangenis. Hij krijgt dan een bewijs van ontvangst. Hij kan wel iemand van buiten de gevangenis vragen om deze voorwerpen te komen ophalen.

  Familie verwittigen

  Elke gedetineerde heeft het recht zijn familie in te lichten over zijn opsluiting. Daarom mag hij één keer drie minuten kosteloos nationaal of internationaal bellen binnen de 24 uur na zijn opsluiting in de gevangenis.

  Informatie

  De gedetineerde krijgt informatie over zijn rechten en plichten, over de regels die in de gevangenis gelden, over de medische, juridische, psychologische, sociale en familiale hulpverlening. Hij komt ook te weten hoe hij een beroep kan doen op een aalmoezenier of moreel consulent.
   
  In de Belgische gevangenissen zitten heel wat buitenlandse gedetineerden die geen Nederlands of Frans begrijpen. De gevangenisdirectie doet in dat geval beroep op andere personen die wel de landstaal van de gedetineerde spreken, zoals iemand van het personeel, een aalmoezenier, een bezoeker of iemand van de ambassade.

  Gesprek met de directeur

  Een gedetineerde die in de gevangenis aankomt, heeft binnen de 24 uur een gesprek met de gevangenisdirecteur. Die licht de gedetineerde in over zijn persoonlijk dossier en overloopt met hem in grote lijnen de regels die in de gevangenis gelden. Daarnaast bezorgt de directeur de gedetineerde brochures en folders die hem algemene informatie over de gevangenis geven.

  Gesprek met de PSD

  Binnen de vier dagen nadat een gedetineerde in de gevangenis aankomt, heeft iemand van de psychosociale dienst in de gevangenis een gesprek met hem. Die persoon geeft uitleg aan de gedetineerde over hoe hij een beroep kan doen op sociale, psychosociale, juridische en familiale bijstand.

  Gesprek met de dokter

  De gevangenisarts onderzoekt de gedetineerde binnen de 24 uur na zijn aankomst.

 • Niet toegelaten

  De gedetineerde mag lang niet alle voorwerpen op zijn cel hebben of houden.

  • zaklantaarns, kaarsen, olielampen, foto-, film- en videoapparatuur, verrekijkers, telescopen, zend- en communicatieapparatuur
  • USB-sticks, diskettes, MP3-spelers (tenzij de gedetineerde deze nodig heeft wanneer hij een opleiding volgt)
  • dieren
  • wettelijk verboden voorwerpen
  • mobiele telefoons en toebehoren
  • geld en waardepapieren, bankkaarten en identiteitsdocumenten
  • wapens
  • alcoholische dranken

 • Briefwisseling

  Elke gedetineerde heeft het recht een onbeperkt aantal brieven te sturen en te ontvangen.

  Familie en vrienden

  De post die de gedetineerden van hun familie en vrienden krijgen, wordt gecontroleerd om te kijken of er geen verboden voorwerpen of middelen in zitten. De post mag enkel worden gelezen als de gevangenisdirectie vreest voor de orde en veiligheid van de gevangenis. De directeur kan dan beslissen om de brief of bijgesloten voorwerpen niet aan de gedetineerde te bezorgen en in bewaring te nemen. Hij deelt dit mee aan de gedetineerde. De gedetineerde krijgt deze terug bij zijn invrijheidstelling.
  De post die de gedetineerden versturen wordt in principe niet gecontroleerd. Als de directeur vermoedt dat er een gevaar is voor de orde en veiligheid, kan hij de post wel laten controleren en eventueel niet verzenden en teruggeven aan de gedetineerde.
  De onderzoeksrechter kan in welbepaalde gevallen een verdachte verbieden briefwisseling te voeren met bepaalde personen.

  Advocaten

  De gedetineerde mag onbeperkt brieven sturen naar en ontvangen van zijn advocaat. De gevangenis controleert deze briefwisseling niet.

  Consulaat - Ambassade

  De gedetineerde mag ook brieven sturen naar en ontvangen van een consulaire of diplomatieke ambtenaar van zijn land. Ook deze brieven worden niet gecontroleerd.

 • Werken in de gevangenis

  De gedetineerde kan tijdens zijn detentie werken in de gevangenis. Met de vergoeding die de gedetineerde krijgt, kan hij de schadevergoeding aan zijn slachtoffers betalen, zijn gezin financieel ondersteunen of een spaarpotje aanleggen. Ook kan hij hiermee zaken aankopen uit de gevangeniskantine.

  De gedetineerde kan kiezen uit verschillende soorten van gevangenisarbeid:
  huishoudelijk werk
  onderhoudswerk
  werk voor externe bedrijven, zoals dozen plooien, etiketten kleven, snoep verpakken, enz.
  werk in de eigen werkhuizen van de gevangenis, zoals een smidse in de gevangenis van Brugge, een kleermakerij in de gevangenis van Bergen, enz.
  landbouwwerk in de gevangenissen van Hoogstraten, Marneffe, Ruiselede en Saint-Hubert

  Dankzij gevangenisarbeid ontwikkelt de gedetineerde belangrijke professionele en sociale vaardigheden en kan hij zijn detentietijd op een zinvolle manier doorbrengen. Gevangenisarbeid speelt dan ook een belangrijke rol in de voorbereiding op zijn terugkeer naar de samenleving.

 • Bezoek aanvragen

  Elke gedetineerde kan bezoek ontvangen van zijn familie en vrienden. Het is immers belangrijk dat gedetineerden tijdens hun detentie contact houden met hun dierbaren.

  De regels zijn verschillend naargelang uw relatie met de gedetineerde die u wil bezoeken.

  Directe band

  U bent:
  • een kind, kleinkind, ouder, voogd of grootouder?
  • een echtgenoot of wettelijk/feitelijk
  • samenwonende partner?
  • een broer of zus?
  • een oom of tante?

  U hebt recht op bezoek als de gedetineerde die u wil bezoeken aan de gevangenisdirectie laat weten dat u hem wil bezoeken. Hij geeft de directeur dan een lijst met de namen van de mensen die hij op bezoek wil laten komen. U moet aan het onthaal in de gevangenis wel een bewijs voorleggen dat u familie bent van de gedetineerde. Dat kan een trouwboekje, een attest van gezinssamenstelling, een attest van wettelijk samenwonen enzovoort zijn.
  De directeur van de gevangenis kan het bezoek voorlopig weigeren als hij vreest dat er een gevaar is voor de orde en veiligheid in de gevangenis en wanneer het bezoek achter glas ontoereikend is om dit gevaar af te wenden. 
  Opgelet! Als u een ongestoord bezoek wil aanvragen, moeten zowel de gedetineerde die u wil bezoeken als uzelf een formulier invullen. De gedetineerde vult zelf zijn formulier in. U kunt uw eigen formulier vragen aan het onthaal van de gevangenis.
  Bezoekers met een prothese of een pacemaker moeten aan het onthaal een medisch attest voorleggen.

  Indirecte band

  U bent:

  • een vriend?
  • een niet-samenwonende partner?
  • een kind van de partner?
  • ...
  De gedetineerde die u wil bezoeken, moet uw naam doorgeven aan de gevangenisdirectie. Hij moet ook een fotokopie van uw identiteitsbewijs bijvoegen. U kunt deze kopie via de post aan de gedetineerde bezorgen. De directeur beslist dan of u op bezoek mag komen. Hij laat dit weten aan de gedetineerde. De directeur weigert enkel de toelating tot het bezoek wanneer hij vreest dat het bezoek een gevaar inhoudt voor de orde en veiligheid in de gevangenis of wanneer hij oordeelt dat de bezoeker geen gerechtvaardigd belang heeft.
  Bezoekers met een prothese of een pacemaker moeten aan het onthaal een medisch attest voorleggen.

 • Kantine

  Iedere gevangenis heeft een kantine waar gedetineerden onder andere sigaretten, toiletartikelen, voeding, sportkledij en computerspelletjes kunnen kopen. Sommige voorwerpen kunnen ook worden gehuurd, zoals een televisietoestel, een pc enzovoort.

 • Toegelaten op cel

  De gedetineerde mag zijn cel zelf inrichten en moet deze ook zelf onderhouden.Hij mag, voor zover de regels van de gevangenis dit toelaten, bepaalde persoonlijke spullen bij zich houden, zoals een bril, schrijfgerief, posters, foto’s, sieraden, boeken, tijdschriften, computerspelletjes, enz.

 • Telefoneren

  Het is belangrijk dat de gedetineerde contact houdt met de buitenwereld. Maar ook hier gelden bepaalde regels.

  Dagelijks telefoneren

  Een gedetineerde mag op zijn kosten dagelijks telefoneren naar vaste lijnen en gsm-nummers. De telefoons bevinden zich op de gang waar de gevangeniscellen zijn. Iedere gedetineerde krijgt een persoonlijke code die hij invoert wanneer hij belt en betaalt zijn telefoongesprekken via zijn individuele rekening.

  De directeur kan de gedetineerde het recht om te telefoneren geheel of gedeeltelijk ontzeggen wanneer er aanwijzingen zijn dat het telefoongesprek de orde of veiligheid in het gedrang kan brengen.

  Ook de onderzoeksrechter kan in welbepaalde gevallen een verdachte verbieden om te telefoneren.

  1 Gratis gesprek

  Elke gedetineerde die van zijn vrijheid beroofd werd, heeft binnen de 24 uur na zijn opsluiting in de gevangenis het recht één kosteloos nationaal of internationaal telefoongesprek van drie minuten te voeren.

  Controle

  De telefoongesprekken kunnen niet worden opgeslagen of beluisterd. De directie kan enkel kijken naar wie en hoelang een gedetineerde heeft gebeld.

  Advocaat - consulaat - ambassade

  De gedetineerde heeft het recht om op zijn kosten dagelijks tussen 8u00 en 20u30 te telefoneren met zijn advocaat of met het consulaat of de ambassade van zijn land van herkomst.

 • Ontspanning

  De gedetineerden hebben ook recht op ontspanning tijdens hun periode van opsluiting.

  Naast werken en een opleiding volgen, kan de gedetineerde zich ook op verschillende manieren ontspannen in de gevangenis. Hij heeft het recht om dagelijks minstens een uur in de buitenlucht te verblijven op de wandelkoer van de gevangenis en hij kan ook minstens twee uur per week aan sport doen. Zo kan hij gebruik maken van de fitnesszaal, voetballen of basketballen in de sportzaal of deelnemen aan lessen (yoga, dans, enz.).

  De gedetineerde kan ook boeken uitlenen in de gevangenisbibliotheek of op eigen kosten kranten en tijdschriften bestellen om op cel te lezen. Als hij een radio of televisietoestel heeft, kan hij hiernaar luisteren en kijken, of spelletjes spelen op een gameconsole.

  Daarnaast kan hij ook deelnemen aan sociale en culturele activiteiten die vzw’s in de gevangenissen organiseren. Het aanbod varieert van gevangenis tot gevangenis. Enkele voorbeelden: schildercursus, toneelworkshop, muziekles, cursus bloemschikken, enz.

 • Medische zorgen

  Een team van verpleegkundigen is in de gevangenis aanwezig om medische zorgen toe te dienen.

  De gedetineerde kan ook dagelijks op bepaalde uren een bezoek brengen aan de gevangenisarts of op eigen kosten een beroep doen op een arts die hij zelf kiest.

  Ernstig zieke gedetineerden worden overgebracht naar het Genees- en Heelkundig Centrum van de gevangenis van Sint-Gillis, naar het Medisch Centrum van het penitentiair complex van Brugge of naar de polikliniek van de gevangenis van Lantin waar zij gespecialiseerde zorgen krijgen. Indien nodig kunnen zij ook worden overgebracht naar een ziekenhuis buiten de gevangenis. Bejaarden, zwangere gedetineerden en gedetineerden met een handicap krijgen aangepaste zorgen.

 • Bezoekuren

  Elke gevangenis heeft haar eigen bezoekuren. U kan ze raadplegen op een aparte pagina van het Ministerie van Justitie

 • Ongestoord bezoek

  Het ongestoord bezoek vindt plaats in een apart lokaal waar geen toezicht is van iemand van de gevangenis. U kunt dat lokaal van binnenuit sluiten zodat u in alle privacy tijd met elkaar kunt doorbrengen. De gevangenis organiseert dit soort bezoek om de band tussen de gedetineerde en zijn familie te onderhouden.

 • Wat mag mee op bezoek ?

  Wanneer U iemand gaat bezoeken in de gevangenis, kan U niet zomaar alles mee binnen nemen.

  • voorwerpen waarvoor de directie de toelating gegeven heeft
  • de sleutel van het kastje waarin u uw persoonlijke spullen opbergt
  • jetons, kleingeld of een bankkaart om een drankje of snoepgoed te kopen in de bezoekzaal
  • geneesmiddelen (u moet dan wel een attest voorleggen van uw dokter waarin staat dat u deze geneesmiddelen altijd bij u moet hebben)
  • babyspullen (voeding en maximum drie luiers)

Bezoek aanvragen

Verplicht

Verplicht

Verplicht

Image
Crimilex strafrechtadvocaten bvba

Broedersstraat 4
2300 Turnhout
BE05 63397 6211

© 2018 Crimilex Strafrechtadvocaten