Factuurvoorwaarden

Factuurvoorwaarden

Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing op alle door CRIMILEX STRAFRECHTADVOCATEN BVBA uitgevoerde opdrachten en diensten, behoudens een geschreven andersluidende overeenkomst tussen CRIMILEX STRAFRECHTADVOCATEN BVBA  en de cliënt. 

Telkens een cliënt op CRIMILEX STRAFRECHTADVOCATEN BVBA  beroep doet, wordt de cliënt geacht deze algemene voorwaarden te aanvaarden, te hebben ontvangen en te kennen. 

Mandaat

CRIMILEX STRAFRECHTADVOCATEN BVBA zal pas geacht worden een mandaat te vervullen op voorwaarde dat de opdracht duidelijk schriftelijk werd bevestigd en deze ook uitdrukkelijk door CRIMILEX STRAFRECHTADVOCATEN BVBA  schriftelijk werd aanvaard.Het louter doorsturen van een vraag of opdracht, brengt geen overeenkomst tot samenwerking teweeg.  

In elke hypothese, behoudens uitdrukkelijke en andersluidende schriftelijke overeenkomst, zal geen enkel mandaat of opdracht uitwerking krijgen zolang een provisie of eerste onderdeel van een vaste prijs - afspraak, voor zover deze werd gevraagd, niet volledig werd betaald. Het kantoor draagt in deze tussenperiode ook geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid.  

Informatie

CRIMILEX STRAFRECHTADVOCATEN BVBA informeert de cliënt over de uitvoering van haar opdracht en over het verloop van de behandeling van de zaak. 

De cliënt geeft stipt en gedurende de gehele duur van de opdracht, desgevallend op verzoek van CRIMILEX STRAFRECHTADVOCATEN BVBA, alle nuttige informatie aan de behandelend advocaten van CRIMILEX STRAFRECHTADVOCATEN BVBA. Alle nuttige stukken worden, indien mogelijk, bij aanvang van het dossier bezorgd aan CRIMILEX STRAFRECHTADVOCATEN BVBA. 

De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan CRIMILEX STRAFRECHTADVOCATEN BVBA  verstrekte gegevens, informatie en stukken. De cliënt zal CRIMILEX STRAFRECHTADVOCATEN BVBA  ook op de hoogte brengen van eventuele nieuwe feiten of omstandigheden, van welke aard ook, die verband houden met de uitvoering van de opdracht. 

Derden

Buiten de gebruikelijke taken die in het advocatenkantoor worden vervuld, gaat de cliënt akkoord dat CRIMILEX STRAFRECHTADVOCATEN BVBA, onder de verantwoordelijkheid van deze laatste, voor specifieke of gespecialiseerde opdrachten een beroep kan doen op andere advocaten, al dan niet binnen het kantoor, voor de uitvoering van zijn opdracht. 

Indien het voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is dat een beroep wordt gedaan op een gerechtsdeurwaarder of een vertaler, laat de cliënt de keuze daarvan aan CRIMILEX STRAFRECHTADVOCATEN BVBA. De kosten hiervan worden aan kostprijs gefactureerd aan de cliënt. 

Indien CRIMILEX STRAFRECHTADVOCATEN BVBA het nodig acht, kan zij een beroep doen op andere derden, zoals notarissen, (technisch) deskundigen of accountants, gekozen in overleg met de cliënt. De kosten ervan worden aan kostprijs gefactureerd aan de cliënt. 

Kosten en erelonen

Bij aanvang van een dossier worden duidelijke afspraken gemaakt over het ereloon en kosten, en desgevallend de betalingsmodaliteiten, tussen CRIMILEX STRAFRECHTADVOCATEN BVBA  en de cliënt.   
De factuur (van het ereloon en gebeurlijk de kosten) worden verhoogd met BTW volgens het geldend tarief op datum van uitgifte van de factuur. Dit is op basis van het BTW – wetboek op heden 21 procent. 

CRIMILEX STRAFRECHTADVOCATEN BVBA  kan voor de aanvang van de opdracht en lopende de behandeling van de zaak één of meerdere voorschotten (provisie) vragen. Een voorschot is het forfaitair bedrag dat de cliënt betaalt aan CRIMILEX STRAFRECHTADVOCATEN BVBA, voorafgaand aan een gedetailleerde ereloon – en kostenstaat. 

Meestal wordt, bij afspraak van een vaste prijs, een eerste onderdeel van deze vaste prijs gevraagd bij aanvang van de opdracht. Behoudens uitdrukkelijk andersluidende en schriftelijke afspraken, starten de prestaties van CRIMILEX STRAFRECHTADVOCATEN BVBA  pas nadat dit eerste onderdeel is betaald en ontvangen. 

CRIMILEX STRAFRECHTADVOCATEN BVBA werkt standaard op basis van een vaste prijs - afspraak, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met de cliënt. 

Alle ereloon – en kostenstaten bevatten, behoudens bij een een vaste prijs - afspraak, een overzicht van de geleverde prestaties tijdens de periode waarop de prestaties betrekking hebben. Ook worden afzonderlijk de administratieve kosten van derden of gerechtskosten bepaald. 

De cliënt betaalt de voorschotten en/of de staat van kosten en ereloon van CRIMILEX STRAFRECHTADVOCATEN BVBA  binnen de veertien (14) dagen na ontvangst van de uitnodiging tot betalen. CRIMILEX STRAFRECHTADVOCATEN BVBA  kan, indien dit voor de goede dienstverlening noodzakelijk is, gemotiveerd een kortere betalingstermijn bepalen. 

Indien de cliënt niet akkoord gaat met het gevraagde voorschot of de eindstaat moet hij deze staat binnen de veertien (14) dagen na ontvangst aangetekend en schriftelijk protesteren en de reden kenbaar maken waarom hij/zij niet akkoord gaat met de ereloonstaat. 

Nadien wordt de cliënt geacht de factuur te hebben aanvaard. 
Indien de cliënt dit bedrag niet binnen de veertien (14) dagen kan betalen, dient hij of zij CRIMILEX STRAFRECHTADVOCATEN BVBA  hiervan gemotiveerd  binnen veertien (14) dagen na ontvangst schriftelijk in te lichten. 

Een afbetalingsplan of gespreide betaling kan enkel worden verleend indien hiervoor schriftelijke toestemming wordt verleend door CRIMILEX STRAFRECHTADVOCATEN BVBA. 

Facturen zijn betaalbaar op de vermelde vervaldag aan de cliënt, zoals opgegeven op de factuur. 
De wet van 2 augustus 2002 ter bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties is hierop van toepassing. 

Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een interest verschuldigd aan een interestvoet van 10 procent per jaar vanaf diens uitgifte. 

Elke laattijdige betaling door de klant verleent CRIMILEX STRAFRECHTADVOCATEN BVBA   tevens het recht om een forfaitaire schadevergoeding aan te rekenen van 10% van de factuurbedragen.  

Alle kosten verbonden aan het invorderen van de achterstallige factuurbedragen via minnelijke en gerechtelijke weg, inclusief de gerechtsdeurwaarder- en advocaatkosten, zullen worden doorgerekend aan de cliënt. 

In geval van verzuim van betaling na vervaldag van de factuur, is CRIMILEX STRAFRECHTADVOCATEN BVBA  tevens gerechtigd zijn werkzaamheden onmiddellijk te staken totdat de cliënt volledig aan zijn of haar betalingsverplichtingen heeft voldaan, en zonder dat dit tot enige aansprakelijkheid van CRIMILEX STRAFRECHTADVOCATEN BVBA  kan leiden. Dergelijke staking zal evenwel voorafgaandelijk en schriftelijk (per brief of e-mailbericht) aan de cliënt worden meegedeeld. 

Derdengelden

CRIMILEX STRAFRECHTADVOCATEN BVBA  stort alle bedragen die hij voor zijn cliënt ontvangt binnen de kortst mogelijke tijd door aan zijn cliënt. Indien CRIMILEX STRAFRECHTADVOCATEN BVBA  een bedrag niet onmiddellijk kan doorstorten, verwittigt zij de cliênt van de ontvangst van het bedrag en brengt zij hem op de hoogte van de reden waarom het bedrag niet wordt doorgestort. 

CRIMILEX STRAFRECHTADVOCATEN BVBA  mag op de bedragen die zij ontvangt voor rekening van de cliënt sommen inhouden tot dekking van de openstaande voorschotten of staten van kosten en ereloon. Aij brengt de cliënt hiervan schriftelijk op de hoogte. Deze bepaling doet evenwel geen afbreuk aan het recht van de cliënt om de ereloonstaten vanCRIMILEX STRAFRECHTADVOCATEN BVBA  te betwisten en betaling van deze ingehouden bedragen te vorderen. 

CRIMILEX STRAFRECHTADVOCATEN BVBA  stort alle bedragen die zij van de cliënt ontvangt voor rekening van derden zo snel mogelijk door aan deze derden. 

Aansprakelijkheid

CRIMILEX STRAFRECHTADVOCATEN BVBA   levert een inspanningsverbintenis die zij naar best vermogen zal uitvoeren.  CRIMILEX STRAFRECHTADVOCATEN BVBA kan daarbij geen welbepaald resultaat garanderen. 
 
Alle advocaten van CRIMILEX STRAFRECHTADVOCATEN BVBA  zijn verzekerd via een collectieve verzekering ‘burgerrechtelijke beroepsaansprakelijkheid’, afgesloten door de Orde van Vlaamse Balies. 

De beroepsaansprakelijkheid van CRIMILEX STRAFRECHTADVOCATEN BVBA  en de advocaten die het dossier behandelen, is beperkt tot het bedrag dat gedekt wordt via de Verzekering. De cliënt vindt de hoger vermelde Verzekering aldus voldoende en aanvaardt dat de vergoeding van de bewezen schade die zij/hij lijdt tengevolge van een beroepsfout van een advocaat van CRIMILEX STRAFRECHTADVOCATEN BVBA, in alle gevallen en ongeacht het karakter van de fout, wordt beperkt tot het bedrag waarvoor de advocaat is verzekerd. 

CRIMILEX STRAFRECHTADVOCATEN BVBA  wijst elke aansprakelijkheid af, van welke aard ook, met betrekking tot adviezen en diensten die verstrekt worden door advocaten die geen deel uitmaken van het kantoor, deskundigen of elke andere leverancier van diensten waarop het kantoor eventueel een beroep zouden moeten doen in het raam van onze bijstand in uw dossier. 
CRIMILEX STRAFRECHTADVOCATEN BVBA kan gebeurlijk enkel aansprakelijk zijn voor schade die rechtstreeks voortvloeit uit de aan het kantoor verleende opdracht. 

Beëindiging

Na het afsluiten van het dossier, wordt het dossier gearchiveerd en vijf jaar bijgehouden vanaf de datum waarop de laatste prestatie door CRIMILEX STRAFRECHTADVOCATEN BVBA werd beleverd. Na vijf jaar wordt het dossier vernietigd. 

De cliënt kan op elk ogenblik de overeenkomst beëindigen door CRIMILEX STRAFRECHTADVOCATEN BVBA  daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen. CRIMILEX STRAFRECHTADVOCATEN BVBA maakt haar eindstaat van ereloon en kosten over aan de cliënt, rekening houdende met haar prestaties tot aan de beëindiging van de overeenkomst. CRIMILEX STRAFRECHTADVOCATEN BVBA  kan geen  schadevergoeding vragen.  Op eerste verzoek zal CRIMILEX STRAFRECHTADVOCATEN BVBA  binnen een redelijke termijn aan de cliënt de stukken van het dossier terugbezorgen. 

CRIMILEX STRAFRECHTADVOCATEN BVBA  kan ten allen tijde een einde maken aan de overeenkomst, door de cliënt hiervan schriftelijk te verwittigen. Voor de bepaling van het ogenblik waarop hij zijn prestaties staakt, dient CRIMILEX STRAFRECHTADVOCATEN BVBA  rekening te houden met de mogelijkheid voor de cliênt om tijdig de nodige bijstand te verkrijgen van een andere advocaat. 

Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitsluiting van elk ander recht. 

Geschillen behoren tot exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken te Turnhout, zonder afbreuk te doen aan bevoegde instanties bij de Orde van Vlaamse balies of de balie van Antwerpen. 

Indien een of meerdere bedingen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig zouden zijn, dan tast dit de geldigheid en de afdwingbaarheid van de andere bedingen van deze algemene voorwaarden niet aan. 

Turnhout

Broedersstraat 4

Hasselt

Lombaardstraat 16

Antwerpen

Lange Lozanastraat 142/2

 • Ondernemingsnummer

  BE05 6397 6311

 • Erelonen Turnhout

  BE41 6302 1074 7010

 • Erelonen Hasselt

  BE57 6302 1504 6635

 • Erelonen Antwerpen

  BE41 6302 1074 7010

 • Derdenrekening

  BE57 6302 1504 6635