Crimilex GDPR

Crimilex wil te allen tijde persoonlijke gegevens strikt verwerken volgens het privacy beleid en is in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.

CRIMILEX is de handelsbenaming voor CRIMILEX Strafrechtadvocaten bvba met hoofdzetel te 2300 Turnhout, Broedersstraat 4, België, hierna vernoemd als ‘CRIMILEX’. Deze privacyverklaring legt uit welke gegevens 'Crimilex' bewaart en gebruikt. CRIMILEX is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.
Crimilex GDPR persoonsgegevens
PERSOONSGEGEVENS
De persoonlijke gegevens die CRIMILEX verzamelt zijn relevant, niet overbodig en gerelateerd aan de doeleinden waar CRIMILEX ze voor verzamelt.
Wanneer u juridische informatie wenst te bekomen verzamelt CRIMILEX volgende gegevens:
 • Gegevens vermeld op je identiteitskaart;
 • Telefoonnummer en e-mailadres;
 • Eventuele gegevens over je vennootschap;
Teneinde een optimale juridische dienstverlening te kunnen garanderen kan het zijn dat uw gegevens bij de leveranciers en of dienstverstrekkers van CRIMILEX worden bewaard. Deze
gegevens kunnen bestaan uit:
 • Gegevens vermeld op je identiteitskaart;
 • Telefoonnummer en e-mailadres;
 • Bankrekeningnummer;
 • Dossiergegevens;
Tijdens het gebruik van de website van CRIMILEX verzamelt CRIMILEX uw IP-adres, surfgedrag, ingegeven zoektermen. CRIMILEX houdt u op de hoogte omtrent nieuwigheden binnen het kantoor waaronder seminaries etc. Hiervoor verzamelt CRIMILEX uw e-mailadres. Indien u deze mailings niet wenst te ontvangen kan u zich ten allen tijde hiervoor uitschrijven.
i
Crimilex GDPR beveiliging
BEVEILIGING
CRIMILEX doet er alles aan om uw gegevens zo goed mogelijk te beveiligen. In geen geval kunnen wij aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens.
i
Crimilex GDPR derden
DERDEN
Bepaalde van de persoonsgegevens die CRIMILEX van verwerkt, kunnen worden doorgegeven aan derden.

Het betreft de volgende categorieën van ontvangers:
 • Onze IT-leveranciers
 • Accountant
 • Overheidsinstanties
 • Deskundigen/experts
 • Gerechtsdeurwaarders
 • Rechtbanken
 • Notarissen
 • Rechtsbijstandverzekeraars
 • Orde van Vlaamse Balies - Bureau voor Juridische Bijstand

CRIMILEX zal uw persoonsgegevens niet overmaken aan anderedan bovenvermelde categorieën van ontvangers zonder uw voorafgaandelijk schriftelijk akkoord, tenzij wij hiertoe gedwongen worden door de toepasselijke regelgeving.
i
Crimilex GDPR derden
RECHTEN
Onderstaande rechten kunnen door u worden uitgeoefend door CRIMILEX te contacteren mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart.

Recht op inzage
U kan kosteloos één kopie bekomen van de door CRIMILEX advocaten verwerkte persoonsgegevens.

Recht op verbetering
Indien u meent dat uw persoonsgegevens onjuist, onvolledig of niet langer actueel zijn, heeft u het recht om verbetering te verzoeken.

Recht op intrekking van toestemming en wissing van persoonsgegevens
U heeft het recht uw toestemming (voor zover deze de rechtsgrond voor de verwerking vormt) in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan. U heeft het recht om de wissing van uw persoonsgegevens te verzoeken binnen de grenzen van hetgeen bepaald in artikel 17 GDPR.

Recht op beperking van de verwerking
U heeft het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verzoeken binnen de grenzen van hetgeen bepaald in artikel 18 GDPR.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en deze aan anderen over te dragen, en dit binnen de grenzen van hetgeen bepaald in artikel 20 GDPR.

Recht op bezwaar tegen de verwerking
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de grenzen van hetgeen bepaald in artikel 21 GDPR.

Recht om klacht in te dienen
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, gevestigd te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35.

Uitoefening rechten
U kan uw verzoek tot uitoefening van uw rechten richten tot CRIMILEX per post aan volgend adres: Broedersstraat 4 2300 Turnhout of per e-mail via info@crimilex.be mits bijvoeging van een kopie van uw identiteitskaart. Indien u nog andere vragen hebt over ons privacy beleid, gelieve met ons contact op te nemen.
i
Crimilex GDPR gebruik gegevens
GEBRUIK GEGEVENS
CRIMILEX verzamelt en verwerkt uitsluitend persoonlijke gegevens in het kader van een juridische dienstverlening. De doeleinden waarvoor CRIMILEX uw gegevens verzamelt zijn als volgt:
 • Klantenbeheer: administratie van het cliënteel, facturatie met als rechtsgrond de uitvoering van de overeenkomst
 • Leveranciersbeheer: het beheer van de opgegeven bestellingen, de betaling van de leveranciers met als rechtsgrond de uitvoering van de overeenkomst.
 • Beheer van betwistingen: Het beheer van de betwistingen, met inbegrip van de terugbetaling van de te vorderen bedragen met als rechtsgrond het
 • gerechtvaardigd belang van CRIMILEX om dit contentieux te beheren.
 • Beheer van geschillen: het beheren van eigen geschillen met als rechtsgrond ons gerechtvaardigd belang om dit contentieux te beheren.
 • Verdediging van cliënten: Het beheren van geschillen en belangen door advocaten of andere juridische raadgevers ten voordele van hun cliënten.
 • Om na te gaan op welke wijze deze website wordt gebruikt en om informatie te verwerven die CRIMILEX toelaat deze website te optimaliseren en de inhoud hiervan aan te passen zo dat deze beter zou beantwoorden aan uw specifieke noden en om verbeteringen aan producten en diensten aan te brengen (bv. uw browsertype of IP- adres, het besturingsprogramma dat U gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar U naar de website gekomen bent, of waarlangs U die verlaat), met als rechtsgrond het gerechtvaardigd belang van CRIMILEX om up to date te blijven, alsook uw expliciete voorafgaande toestemming.
 • Cookies: Voor functionele doeleinden: om het navigeren en het inloggen op deze website te vergemakkelijken of om persoonlijke instellingen en/of voorkeuren bij gebruik van deze website te onthouden met als rechtsgrond uw expliciete voorafgaande toestemming.
 • Voor analytische doeleinden: om het gebruik van deze website te analyseren, gebruikt onze website Google Analytics. Voor sociale doeleinden:
 • om gebruikers van deze website voor hen relevante informatie te laten zien op de website.
U bent nooit verplicht om uw persoonsgegevens aan ons mee te delen, maar u begrijpt dat bepaalde dienstverleningen onmogelijk worden indien wij uw persoonsgegevens niet mogen verwerken.
i
Crimilex GDPR email
EMAIL
CRIMILEX stuurt u emails aangaande de juridische ontwikkelingen binnen uw dossier.

Daarnaast kan CRIMILEX u ook mailen aangaande de wijzigingen binnen het kantoor.
i
Crimilex GDPR duur
DUUR
CRIMILEX zal uw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de doeleinden zoals genoemd in deze privacyverklaring. Uw persoonsgegevens worden in ieder geval bijgehouden conform de specifieke wetgeving, alsook verjaringstermijnen die ons verplichten uw persoonsgegevens langer bij te houden.
i
Crimilex GDPR cookies
COOKIES
CRIMILEX maakt gebruikt van cookies. Alle info over het gebruik van cookies en het beheer ervan op deze pagina.
i

Turnhout

Broedersstraat 4

Hasselt

Lombaardstraat 16

Antwerpen

Lange Lozanastraat 142/2

 • Ondernemingsnummer

  BE05 6397 6311

 • Erelonen Turnhout

  BE41 6302 1074 7010

 • Erelonen Hasselt

  BE57 6302 1504 6635

 • Erelonen Antwerpen

  BE41 6302 1074 7010

 • Derdenrekening

  BE57 6302 1504 6635